دوشنبه، دی ۱۴، ۱۳۹۴

نظامی که خیال میکند دنیا را با موشک اداره میکنند !

           نظامی که خیال میکند دنیا را با موشک اداره میکنند !

حکومتی که بغیر از موشک پرانی کار دیگری نمیتواند بکند !

نظامی که بغیر از تعداد موشک هایش حرف دیگری ندارد بزند !


رژیمی که به غیر از تعداد موشک هایش هیچ افتخار دیگری ندارد !


حکومتی که میخواهد جواب هر چیزی را با موشک بدهد !


حکومتی که خیال میکند فقط خودش موشک دارد.


نظامی که فقط به شلیک موشک هایش فکر میکند و نه به عواقب آن !


حکومتی که دیپلماسی آن برد مسافت موشک هایش هست .


نظامی که تصور میکند ارتباطات جهانی  و بین المللی را با موشک برقرار میکنند .


رژیمی که بنابرمسافت و برد موشک هایش با دیگر کشورها رابطه سیاسی دارد .


حکو متی که جز حرف زور زدن و حرف زور شنیدن هیچ حرف حسابی سرشان نمیشود !


نظامی که نمیتواند و نمیخواهد با او درست و مثل آدم رفتار کنند .


حکومتی که حتی بلد نیست از یک اعدام سیاسی چگونه استفاده کند .


رژیمی که بعد از کلی گنده گوئی آخر به نرمش قهرمانانه و آمیزش مخفیانه می افتد .


نظامی که حتی افراد و مزدوران خودش هم نظم ندارند .


حکومتی که حتی نمیتواند افراد خودش را کنترل و جمع و جور بنماید .


رژیمی که هرگز بلد نبود از فرصت ها  درست استفاده بکند و همه آنها را میسوزاند .


حکومتی که نمیفهمد و نمیداند سفارت یعنی چه / و دیپلماسی به چه درد میخورد؟!


نظامی که فهم و شعور تمام مسئولین آن بستگی به موشک و موشک پرانی دارد و بس .


ارسال یک نظر