جمعه، بهمن ۳۰، ۱۳۹۴

اوضاع مشروطیت قبل از برآمدن رضا شاه بزرگ

         اوضاع مشروطیت قبل از برآمدن رضا شاه بزرگ

 
 
جمعی نا آگاهان ازتاریخ معاصر و گروهی مغرض و سیاهکار معتقدند که رضا شاه بزرگ با نابود کردن مشروطه به سلطنت رسید و یا پادشاهی او سبب برچیده شدن بساط مشروطه گردید .
 
این افراد نادان حتی به خود زحمت نمیدهند کمی تحقیق کنند تا بدانند که تا قبل از برآمدن رضا شاه مشروطه به چه وضعیتی دچار شده بود؟ 
 
و مشروطیت به چه حالی افتاد و مشروطه خواهان چه شدند ؟
 
تا  در مورد دروغی که میگویند و تهمتی که میزنند , مشت آنها باز نشود و آبروی نداشته شان بر باد نرود !!
 
ببینید از مشروطه چه باقی مانده بود و چه برسر مجلس آوردند و اعضای کابینه دولت را چه افرادی تشکیل میدادند : 

در چهارده سال اول مشروطیت ،

یعنی تا سال ۱۳۳۸ قمری ۳۷ کابینه پیاپی در ایران تشکیل شد 
 
یعنی بطور متوسط هر چهار ماه یک دولت تازه بر سر کار آمد .
 
در این دولتها مهره ها همیشه همانهائی بودند که بودند ،
 
 ۱۶ تن بدفعات رییس الوزرا شدند!
 
و ۵۴ تن هر کدام از یک تا هشت نوبت به وزارت رسیدند،
 
و تمامی این نخست وزیران و وزیران به  استثنای دونفر از اشراف ، یعنی دوله ها و سلطنه ها بودند .
 
آخرین کابینه دوران مشروطیت پیش از رضا شاه کابینه مشیر الدوله بود که اول آبان ماه ۱۳۰۲  استعفا کرد ،
 
و این شصت و ششمین کابینه دوره مشروطه پارلمانی بود که تا آن تاریخ  , از عمر آن فقط هجده سا ل میگذشت .
 
ایران در دوره سلطنت قاجار  - علی اصغر شمیم  -  چاپ تهران ۱۳۴۲
 
میتوانید تصور کنید که هر چهار ماه یک دولت و کابینه جدید بر سر کار آمدن یعنی چه و مملکت چه وضعیت بلبشوئی داشت ؟
 
این افراد حتی از خودشان نمیپرسند که رضا شاه بزرگ قانون کاپیتولاسیون مصوبه
کدام دولت و کدام مجلس را لغو کرد ؟!!
 
بعد چنان میگویند رضا شاه مجلس را از کار انداخت و بی ثمر کرد که آدم تصور میکند آن مجلس و نمایندگانش فقط در حال خدمت کردن و ساختن مدرسه و بیمارستان و دانشگاه و کارخانجات بودند ومردم در زمان آن مجلس غرق در نعمت و ناز و رفاه و همه مشغول تحصیل و اختراع و اکتشاف بودند!! 
 
و هیچکدام نمیگویند در زمان همان مجلس و در همان دوران مشروطیت شیخ خزعل در خوزستان و اسماعیل سمیتقو در کردستان و میرزا کوچک خان در گیلان علم طغیان برافراشته بودند و اعلام خودمختاری کرده بودند و میخواستند ایران را تکه و پاره کنند !!؟  
 
 

هیچ نظری موجود نیست: