شنبه، بهمن ۲۴، ۱۳۹۴

واقعا کدام یک قابل دلسوزی هستند , شینا شیرانی یا حمید عمادی ؟!

 واقعا کدام یک قابل دلسوزی هستند , شینا شیرانی یا حمید عمادی ؟!در ماجرای فایل صوتی مربوط به خانم شینا  شیرانی آنقدر این خانمها شلوغ کردند و داد و بیداد راه انداختند و از نابرابری زن و مرد و تبعیض جنسیتی و فرهنگ ضد زن و آلت محوری و آزار و خشونت جنسی و مرد سالاری و زن آزاری گفتند که یک حقیقت در میان این هیاهو بکلی نادیده گرفته شد و از بین رفت ...!

من از تمام خانمهای عزیز خواهش میکنم یکبار دیگر به فایل صوتی مزبور گوش کنند و آنگاه با وجدانی بیدار پاسخ دهند که از میان خانم شینا شیرانی و آقای حمید عمادی واقعا کدام یک بدبخت تر و درمانده تر و ذلیل تر و بیچاره تر هستند و کدام بیشتر قابل ترحم و دلسوزی میباشند ؟


در فایل صوتی مزبور گفتگوئی مابین دو نفر صورت میگیرد .


و میبینیم زنی در اوج قدرت و حالت برتر و چهره تهاجمی و آزاد در مقابل یک انتخاب و بی پروا در پاسخگوئی با مردی در نهایت ذلت و اوج حضیض و غرق درماندگی و استیصال و بیچارگی گفتگو میکنند.


و آن مرد که البته اگر بشود اسمش را مرد گذاشت و مطمئنا از مردی و مردانگی فقط ریشی بر صورت و دمی درآمده از جلو دارد , در نهایت درماندگی و استیصال و فرومایگی و خفت و ذلت پیشنهادی بنابر غریزه جنسی که میلی طبیعی مابین دو جنس مخالف را بدون استفاده از زور و تهدید و تحقیر و توهین به زن طرف مقابل خود میدهد و چنان در قبول این پیشنهاد پایفشاری میکند و خودش را خوار و خفیف مینماید که آبروی هر چه مرد هست را میبرد...


در غیر شرعی بودن این پیشنهاد هیچ تردیدی نیست اما در عرف ابراز تمایلات جنسی و انسانی بودن این پیشنهاد اگر کسی روشی بهتر و درست تر از روش آقای حمید عمادی سراغ دارد لطفا بگویند تا آقای حمید عمادی  در مرتبه بعد از آن روش بهتر استفاده نماید.


و واقعا من نمیدانم که اگر مردی بخواهد در حالتی انسانی و بدون قصد صدمه زدن و توهین و تحقیر و بدون تهدید و ارعاب , تمایل جنسی خود را به زنی نشان دهد و و مایل به ارضای غریزه جنسی خود با او باشد دیگر چکار باید بکند؟!


و حتی میبینیم که که حمید عمادی بدبخت زن ذلیل حتی از موقعیت برتر خود نه برای تهدید بلکه برای ایجاد حس ترحم در خانم شیرانی برای قبول پیشنهاد خود استفاده میکند !


و میبینیم خانم شیرانی با قدرت تمام و از جایگاهی بالاتر و با حالتی برتر به تمامی بهانه ها ی آقای عمادی پاسخ منفی میدهد و ادامه گفتگو هم فقط برای نشان دادن بیچارگی و ذلیلی و ناتوانی و درماندگی و تحقیر و خرد شدن مردی هست که افسارش را به آلتش بسته و تمام شرافت و عقل و مردانگی و فهم و شعورش در کله همان آلتش جمع شده است و بس.


من در اینجا نه قصد دفاع از آقای حمید عمادی را دارم  ( که اگر هر کجا او را ببینم به روی او تف میکنم چرا که مایه ننگ همه مردان است ) و نه قصد بی احترامی به خانم شینا شیرانی را , بلکه فقط خواستم بگویم که حقیقتا در این بین اگر کسی تحقیر شد و آزار و صدمه دید و بی آبرو گردید و چیزی از دست داد و اگر کسی لایق و قابل دلسوزی و توجه و و ترحم باشد آن کس خانم شینا شیرانی نیست بلکه آقای حمید عمادی میباشد.


انسان بیمار و بیچاره ای  که حتما بخاطر شدت تربیت دینی دوران کودکی و سرکوب امیال طبیعی و غریزی او در یک خانواده مذهبی , تبدیل به یک بیمار جنسی مفلوک و درمانده نیازمند معالجه و مداوا شده که بدون توجه به جایگاه و موقعیت خودش اینچنین ذلیل و خوار و خفیف بخاطر ۵ دقیقه ارضای جنسی , اینچنین خود را حقیر و ذلیل مینماید و التماس میکند و تن به چنین خفتی میدهد و با این کار چهره زشتی از خودش و تمام مردان به نمایش میگذارد و آبرو و حیثیت همه مردها را بزیر علامت سوال میبرد...


                   

هیچ نظری موجود نیست: