چهارشنبه، فروردین ۰۴، ۱۳۹۵

طنز رذل

                              طنز رذلوقتی مردمی در آخرین جایگاه و پله های رده بندی جهانی شادی و نشاط  قرار بگیرند , آنگاه هر کسی میتواند بر سر آنها منت بگذارد که کار طنز میکند و طناز است.

 و آن زمان است که همان مردم مجبور هستند که با دلیل و بی دلیل به هر حرف او بخندند و برای هر حرکت او با مناسبت و بی مناسبت دست بزنند و او را تشویق کنند ! 

  
 
ارسال یک نظر