پنجشنبه، اسفند ۱۷، ۱۳۹۱

نامجو و نجفی بگویند کفر است و مرتدند ، کنی و احمدی نژاد بگویند فقط اشتباه هست و بس !

نامجو و نجفی بگویند , کفر است و مرتدند ، کنی و احمدی نژاد بگویند, فقط اشتباه هست و بس !

کفرگوئی و به سخره گرفتن اعتقادات مذهبی مردم همگانی شده است .....

ای کسانیکه خودتان را بخاطر یک آهنگ و آواز محسن نامجو و یا شاهین نجفی جر میدهید و خط و نشان میکشد و حکم ارتداد و اعدام میدهید وتوهین به اعتقادات دینی مردم را مستوجب شدیدترین مجازات ها میدانید ،چشمانتان کور و گوشتان کر و زبانتان لال گشته و این حرفها و گفته ها را نمیبینید و نمیشنوید ؟محمود احمدی نژاد رئیس جمهور : هوگو چاوز شهید است و با امام زمان و مسیح رجعت میکند !

محسن رضائی دبیر مجمع تشخیص مصلحت :قرآن اجازه حضور در این انتخابات را به من داد.!!

مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان :بی توجهی و مخالفت با دستورات رهبری گناه کبیره است .!!!

آیا این حرفها توهین و مسخره کردن اعتقادات مردم نیست ؟

آیا این حرفها وسیله کردن اعتقاد دینی مردم برای اهداف شخصی و پیشبرد آن نیست ؟

برای شما ، که خواندن شعر برای نقی کفر است و ارتداد ، گوینده این 
سخنان کیست و ادعاها و گفته هایش چیست ؟

اگر شاهین نجفی بگوید که قرآن به من گفت که آهنگ نقی را بخوانم ، چه میگوئید ؟

اگر محسن نامجو بگوید که ساز نزدن و آواز نخواندن گناه کبیره است ، چه حکمی میدهید ؟اگر من بگویم رونالد ریگان شهید راه حق هست و با امام زمان و مسیح و ابراهیم ، شب چهارشنبه سوری  جشن میگیرند و آتش بازی میکنند
 ، چه میگوئید؟ 

یا چون این حرفها از دهان کسی بیرون می آید که دارای مهمترین مقام های 
کشوری هست و محافظ و خدم و حشم و قدرت دارد ، شما جرئت مخالفت و وجود اظهار نظر کردن ندارید و خودتان را به کوری و کری میزنید و دین و ایمان و اعتقاد یادتان میرود و میترسید ..........

ولی نامجو و نجفی و امثال من ، چون قدرت و پول و مقام و محافظ و 
اسکورت ندارند ، اگر بگوئیم ، مرتد هستیم و مهدورالدم و هرچه
 از دهانتان در می آید میگوئید و از وجود پاچه خوارتان هر چه بر می آید ، میکنید  .......

اگر دربند دین و اعتقاد نیستید و یا شرف و شهامت اعتراض به هر کسی را ندارید ، راه های دیگری هم برای نان خوردن هست و اگر عرضه انجام کار شرافتمندانه را هم ندارید ، پس دها ن خودتان را ببندید و
بیشتر از این خودتان را حقیر و پست و جیره خوار نشان ندهید ،
و کمی به فکر آبروی خانواده و فرزندانتان باشید .//
   

هیچ نظری موجود نیست: